CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nemešany

Abstrakt: pozemkové úpravy

Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:14

Dátum vytvorenia:8.12.2010 12:52

Popis

Právny predpis

 • Iné

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • ÚSES
 • Územný systém ekologickej stability

Tématické členenie

 • Krajinná ekológia

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Nemešany

Abstrakt

pozemkové úpravy

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete

Forma prístupu

Dokumentácia projektu pozemkových úprav je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Nemešanoch, Krajskom pozemkovom úrade Prešov a Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra Levoča.

Online zdroj

www.pozemkovyurad.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

muses_ppú_Nemešany_pdf

Formát súboru

 • doc