CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Spišská Belá, katastrálne územie Strážky

Abstrakt: MÚSES

Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:12

Dátum vytvorenia:13.12.2010 12:23

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • ÚSES
 • projekt
 • Územný systém ekologickej stability

Tématické členenie

 • Poľnohospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Strážky

Abstrakt

MÚSES

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Dokumentácia projektu pozemkových úprav je uložená a možno do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Spišskej Belej, Krajskom pozemkovom úrade Prešov a Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra Kežmarok.

Online zdroj

www.pozemkovyurad.sk

Poznámka

VZFUÚ má zapracovaný MÚSES

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

muses_ppu_strazky_pdf

Formát súboru

 • pdf