CKP Obec Chmeľová - Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability (spracovaný v rámci Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O)

Abstrakt: KEP a MUSES

Posledná aktualizácia: 12.12.2013 11:36

Dátum vytvorenia:6.12.2010 8:35

Popis

Právny predpis

 • Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 451/2005 Z. z.
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon NR SR č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 205/2004 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z.z., zákona č. 454/2007 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 117/2010 Z. z. a zákona č. 145/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • ÚSES
 • plán
 • Územný systém ekologickej stability
 • Krajinno ekologický plán

Tématické členenie

 • Krajinná ekológia

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Chmeľová

Abstrakt

KEP a MUSES

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Online prístup - možnost prezerania informácie umiestnenej na internete
 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Dokumentácia krajinnoekologického plánu je uložená a možno do nej nahliadnuť na Slovenskej agentúre životného prostredia, Centre plánovania prírodných a energetických zdrojov v Prešove. Dokumentácia schváleného územného plánu obce je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Chmeľovej, Spoločnom stavebnom úrade vo Sveržove (pracovisko v Bardejove) a Krajskom stavebnom úrade v Prešove

Online zdroj

www.chmelova.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

Chmeľova_KEP_pdf

Formát súboru

 • pdf