CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nemešany

Abstrakt: MUSES

Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:21

Dátum vytvorenia:1.12.2010 15:16

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • ÚSES
 • projekt
 • Územný systém ekologickej stability

Tématické členenie

 • Krajinná ekológia
 • Poľnohospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

 • krajina
 • krajinné plánovanie

Územné pokrytie

 • Kataster: Nemešany

Abstrakt

MUSES

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Dokumentácia projektu pozemkových úprav je uložená a možno do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Nemešanoch, Krajskom pozemkovom úrade Prešov a Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra Levoča.

Online zdroj

www.pozemkovyurad.sk

Poznámka

MUSES zapracovany vo VZFUU

Distribúcia

Vlastník

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Spracovateľ

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Správca

 • Slovenská agentúra životného prostredia , Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica, 048/43741 11, sazp@sazp.sk

Názov súboru

muses_ppú_Nemešany_pdf

Formát súboru

 • doc