CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hody

Abstrakt: MÚSES

Posledná aktualizácia: 18.1.2011 10:20

Dátum vytvorenia:18.1.2011 10:20

Popis

Právny predpis

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • ÚSES
 • projekt
 • root_document_type
 • Územný systém ekologickej stability

Tématické členenie

 • root_thematic_section
 • Poľnohospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Krajina

Kľúčové slová GEMET

Územné pokrytie

 • Kataster: Galanta

Abstrakt

MÚSES

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

Vyžiadanie e-mailom

Poznámka

MÚSES zapracovaný v VZFUÚ

Distribúcia

Vlastník

Spracovateľ

 • Ing. Stanislav Balušík súkromný geodet , Mierové námestie 2, 924 01 Galanta, 031/7803489, geodetkonz@stonline.sk

Správca

Názov súboru

muses_ppu_hody_pdf

Formát súboru

 • pdf