2019/006956 Výrobný závod HANDTMANN Kechnec, parc. č. 518/6, 518/9 v k. ú. Kechnec - vyjadrenie

Abstrakt: 2019/006956 Výrobný závod HANDTMANN Kechnec, parc. č. 518/6, 518/9 v k. ú. Kechnec - vyjadrenie

Posledná aktualizácia: 2.12.2019 11:46

Dátum vytvorenia:2.12.2019 11:46

Popis

Právny predpis

 • Iné
 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z.

Klasifikácia

Typ dokumentu

 • vyjadrenie, stanovisko

Tématické členenie

 • Iné
 • Vodné hospodárstvo

Environmentálne členenie

 • Voda

Kľúčové slová GEMET

 • ochrana vôd

Územné pokrytie

 • Kataster: Kechnec

Abstrakt

2019/006956 Výrobný závod HANDTMANN Kechnec, parc. č. 518/6, 518/9 v k. ú. Kechnec - vyjadrenie

Prístupnosť

Prístupnosť

 • Bez obmedzenia

Typ prístupu

 • Offline prístup - online inštrukcie potrebné pre získanie informácie od poskytovateľa

Forma prístupu

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Online zdroj

http://minv.sk

Distribúcia

Vlastník

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Spracovateľ

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Správca

 • Okresný úrad Košice - okolie odbor starostlivosti o životné prostredie , Adlerova 29, 04022 Košice, 055 - 67 156 79, ouzp@ks.ouzp.sk

Názov súboru

2019/006956 Výrobný závod HANDTMANN Kechnec, parc. č. 518/6, 518/9 v k. ú. Kechnec - vyjadrenie

Formát súboru

 • doc