EnviroInfo

Metainformačný systém EnviroInfo predstavuje druhú generáciu IS zameraného na zabezpečenie dostupnosti všetkých nevyhnutných informácií ako aj podporných činností pre budovanie, prevádzku a ďalší rozvoj e-Governmentu v rámci rezortu MŽP SR.

Hlavným cieľom je vytvoriť nástroj pre efektívne využívanie informácií, poskytnúť záujemcom okamžitý prístup k metaúdajom a tak uľahčiť identifikovanie informačného zdroja.

Metaúdaje

Za metaúdaje, metadáta sa vo všeobecnosti považujú "dáta o dátach" či štruktúrované údaje o údajoch. Metadáta sú v podstate ekvivalentom bibliografického či katalogizačného záznamu.

Dokumenty Dokumenty

poskytujú prehľad metaúdajov o informáciách a údajoch:

  1. v zmysle zákona NR SR č. 205/2004 Z.z, ktorý upravuje podmienky a postup pri zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami určenými týmto zákonom,
  2. v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. na základe pokynu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 30.mája 2005 č.3/2005 - 1.7. poskytuje prehľad o informáciách a údajoch vytvorených alebo získaných orgánmi štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia ako i osobitnými odbornými organizáciami a štátnymi podnikmi v rezorte životného prostredia,

Priestorové údajePriestorové údaje a služby

Metainformačný systém tvorí jeden z kľúčových elementov nevyhnutných pre vytvorenie environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií v zmysle smernice INSPIRE 2007/2/ES a zákona NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Tento rámec poskytuje prepojenie na národnú a medzinárodnú úroveň. 

Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. Sú to vo všeobecnosti údaje o údajoch. Transpozícia požiadaviek smernice INSPIRE je zosumarizovaná v podobe INSPIRE Implementačných pravidiel pre Metaúdaje (IP) prijatých Európskou komisiou ako  nariadenie, tda majú priamy legislatívny účinok.